Priėmimo tvarka

Informacija naujai pradėsiančių lankyti darželį vaikų  tėveliams:

2019 m. rugpjūčio 29 d. 17.00 val. organizuojamas trumpas informacinis susirinkimas darželio salėje. Maloniai lauksime. 
 
 
Vaikučiai į lopšelį – darželį „Šermukšnėlė“ priimami vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2015-05-28 sprendimu Nr. 1-57 "VAIKŲ PRIĖMIMO Į VILNIAUS MIESTO ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO  UGDYMO GRUPES ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠU" (Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2015-11-11 sprendimo Nr.1-235 redakcija). 
 
INFORMACIJA DĖL NAUJŲ VAIKŲ PRIĖMIMO
Priskirdama vaiką į grupę, sistema automatiškai tėveliams siunčia el. pranešimą apie skirtą vietą, bei informaciją apie tai, kad ėvai ar globėjai privalo kreiptis į nurodytą įstaigą iki š.m. gegužės 31 d., patvirtinti vaiko atvykimą raštu ir pateikti šiuos privalomus dokumentus:
- vaiko gimimo liudijimo kopiją;
- gydytojų pažymas (jei tokių esama);
- dirbančių tėvų pažymą, patvirtinančią, kad įstaigos (įmonės) teikiamoje metinėje A klasės išmokų deklaracijoje gyvenamoji vieta nurodyta Vilniaus miesto savivaldybė.
Tėvai (globėjai), negalintys atvykti į Įstaigą dėl pateisinamų priežasčių (ligos, išvykę), apie tai turi pranešti Įstaigos vadovui raštu (elektroniniu pranešimu, registruotu laišku) iki š.m. gegužės 31 d. ir informuoti apie Įstaigos lankymo pradžią ir dokumentų pateikimo datą.
Nepateikus reikiamų dokumentų laiku ar nepranešus apie neatvykimą pateisinančias priežastis, sutartis nebus sudaroma ir vaikas neteks vietos Įstaigoje. Prašymai į Įstaigą nėra atnaujinami ir esant poreikiui būtina registruotis iš naujo. Prisijungus prie savivaldybės interneto svetainės https://svietimas.vilnius.lt/ galima matyti savo vaiko informaciją.