Priėmimo tvarka

Vaikų priėmimas į lopšelį-darželį

Į Vilniaus lopšelį-darželį „Šermukšnėlė“ vaikų priėmimo tvarka vykdoma vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2019 m. gruodžio 4 d. sprendimu Nr. 1-303. „Dėl vaikų priėmimo į Vilniaus miesto švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes organizavimo tvarkos aprašas“

Tėvai  (globėjai), gavę pranešimą apie skirtą vietą Įstaigoje, privalo kreiptis į nurodytą įstaigą, patvirtinti vaiko atvykimą ir pateikti šiuos dokumentus:

  • vaiko gimimo liudijimo kopiją,
  • reikiamas gydytojų pažymas (galimos ir elektroniniu būdu pateiktos pažymos).
 
Tėvai (globėjai), negalintys atvykti į Įstaigą dėl pateisinamų priežasčių (ligos, išvykę), apie tai turi pranešti Įstaigos vadovui raštu (elektroniniu pranešimu, registruotu laišku) iki š.m. gegužės 31 d. ir informuoti apie Įstaigos lankymo pradžią ir dokumentų pateikimo datą.
Nepateikus reikiamų dokumentų laiku ar nepranešus apie neatvykimą pateisinančias priežastis, sutartis nebus sudaroma ir vaikas neteks vietos Įstaigoje. Prašymai į Įstaigą nėra atnaujinami ir esant poreikiui būtina registruotis iš naujo. Prisijungus prie savivaldybės interneto svetainės https://svietimas.vilnius.lt/ galima matyti savo vaiko informaciją.