Kolektyvas


Pedagogų kvalifikacija

Lopšelio-darželio kolektyvas darbštus ir darnus. Svarbiausias sėkmingo darbo garantas – geras mikroklimatas įstaigoje, bendradarbiavimas ir dalijimasis gerąja darbo patirtimi. Įstaigoje viso dirba 23 pedagogai, iš jų 8 mokytojos, 8 vyresniosios mokytojos, 6 mokytojos metodininkės ir viena ekspertė. 

Atsižvelgiant į įstaigos tikslus pedagogės nuolat tobulina savo žinias miesto, šalies, užsienio kvalifikacijos kėlimo kursuose, seminaruose, dalijasi gerąja darbo patirtimi su kitais pedagogais.

Vizija
Patraukli, atvira mikrorajono bendruomenei įstaiga – etno kultūros centras, kuriame vyrauja darna su aplinka. Etninį ugdymą suprantanti kaip sistemą, kuri perduoda darną su aplinka, dorovines normas, ekologinės elgsenos ir sveikos gyvensenos principus.

Misija
Ugdymo įstaiga, garantuojanti ugdomojo proceso kokybę, pripažįstanti žmogaus ugdymą kaip vientisą procesą, paremtą saviaukla, natūralia vaiko prigimtimi, jo sugebėjimu pačiam kurti save, laisvai renkantis priemones.

Kultūra
Tai ugdymo institucija, atliepianti bendražmogiškąsias tautos vertybes, ugdanti kūrybišką, laisvą, savimi pasitikintį  vaiką.

Filosofija
Į pažinimą veda vienintelis kelias – veikla (Džordžas Bernardas Šo).